Stanhope St, Malvern

VennArchitects_StanhopeSt_20180214_032
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_085
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_133
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_308
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_026
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_361
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_345
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_268
VennArchitects_StanhopeSt_20180214_153